سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

تعرفه خدمات

لیست قیمت های چاپ

کارت ویزیت های اقتصادی

مجموع ۲۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 4 روز کاری10008.5*4.8153,000 تومان
2 4 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
3 8 روز کاری10008.5*4.8153,000 تومان
4 6 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
5 6 روز کاری10009*6207,000 تومان
6 6 روز کاری5009*6201,290 تومان
7 6 روز کاری10009*6260,000 تومان
8 6 روز کاری20009*6520,000 تومان
9 6 روز کاری30009*6780,000 تومان
10 6 روز کاری40009*61,040,000 تومان
11 6 روز کاری50009*61,300,000 تومان
12 6 روز کاری10009*6215,000 تومان
13 7 روز کاری5009*6209,032 تومان
14 7 روز کاری10009*6270,000 تومان
15 7 روز کاری20009*6540,000 تومان
16 7 روز کاری30009*6810,000 تومان
17 7 روز کاری40009*61,080,000 تومان
18 7 روز کاری50009*61,350,000 تومان
19 14 روز کاری10009*6370,000 تومان
20 11 روز کاری10008.5*4.8268,000 تومان
21 11 روز کاری10008.5*4.8282,000 تومان
22 12 روز کاری10009*6402,000 تومان
23 14 روز کاری10009*6450,000 تومان
24 14 روز کاری10009*6648,000 تومان
25 8 روز کاری10008.5*4.8192,000 تومان
26 8 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
27کتان امباس بزرگ دورگرد 7 روز کاری10009*6192,000 تومان
28 16 روز کاری10008.5*4.8120,000 تومان

کارت ویزیت لمینت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 3 روز کاری10009*6352,000 تومان
2 8 روز کاری5009*6210,830 تومان
3 8 روز کاری10009*6334,000 تومان
4 8 روز کاری20009*6668,000 تومان
5 8 روز کاری30009*61,002,000 تومان
6 8 روز کاری40009*61,336,000 تومان
7 8 روز کاری50009*61,670,000 تومان
8 11 روز کاری5009*6380,929 تومان
9 11 روز کاری10009*6630,000 تومان
10 11 روز کاری20009*61,394,996 تومان
11 11 روز کاری30009*61,890,000 تومان
12 11 روز کاری40009*62,520,000 تومان
13 11 روز کاری50009*63,150,000 تومان
14 8 روز کاری10005.5*5.5216,000 تومان
15 12 روز کاری10005.5*5.5420,000 تومان
16 14 روز کاری10009*6334,000 تومان
17 14 روز کاری10009*6620,000 تومان
18 13 روز کاری10008*4.2262,000 تومان
19 13 روز کاری10008*4.2516,000 تومان
20کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد 16 روز کاری10009*6366,000 تومان

کارت ویزیت استخوانی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 10 روز کاری10009*6348,000 تومان
2 14 روز کاری10009*6570,000 تومان
3 10 روز کاری10005.5*5.5258,000 تومان
4 12 روز کاری10005.5*5.5426,000 تومان
5 11 روز کاری10008.5*4.8276,000 تومان
6 12 روز کاری10009*6558,000 تومان
7 12 روز کاری10006*6414,000 تومان

کارت ویزیت pvc

مجموع ۱۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 13 روز کاری5009*6358,500 تومان
2 13 روز کاری10009*6717,000 تومان
3 9 روز کاری5009*6449,998 تومان
4 9 روز کاری10009*6700,000 تومان
5 8 روز کاری2509*6613,000 تومان
6 8 روز کاری5009*6957,996 تومان
7 8 روز کاری10009*61,666,796 تومان
8 11 روز کاری5009*6489,999 تومان
9 11 روز کاری10009*6940,004 تومان
10 15 روز کاری1000 - 0 تومان
11-1009*6339,200 تومان
12-1009*6368,000 تومان
13-1009*6365,714 تومان
14-1009*6368,000 تومان

کارت ویزیت خاص

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1-1009*690,000 تومان
2-1009*6185,000 تومان
3-1009*6132,000 تومان
4-1009*6184,000 تومان
5-1009*6172,500 تومان
6-1009*6150,000 تومان
7-1009*6264,500 تومان
8-1009*6196,000 تومان
9-1009*6200,000 تومان
10-1009*6190,000 تومان
11-1009*6190,000 تومان
12-1009*696,000 تومان

پاکت نامه تحریر

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی افقی 4 روزه 4 روز کاری100022*11551,000 تومان
2 8 روز کاری100022*11550,000 تومان
3 8 روز کاری200022*11909,997 تومان
4 8 روز کاری500022*111,954,012 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16646,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,078,006 تومان
7پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*162,298,435 تومان
8 8 روز کاری100031*221,246,000 تومان
9 8 روز کاری200031*221,990,011 تومان
10 8 روز کاری500031*224,049,998 تومان

پاکت نامه تحریر 100 گرم

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 8 روز کاری100022*11622,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,141,021 تومان
3پاکت نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,623,409 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16750,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,399,995 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,300,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,403,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,550,513 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,856,051 تومان

پاکت نامه گلاسه 130 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100022*11670,000 تومان
2 8 روز کاری200022*111,206,000 تومان
3 8 روز کاری500022*112,680,000 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16780,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,404,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,120,000 تومان
7 8 روز کاری100031*221,480,000 تومان
8 8 روز کاری200031*222,664,000 تومان
9 8 روز کاری500031*225,920,000 تومان

پاکت نامه کارتی 160 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 12 روز کاری100022*111,078,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 12 روز کاری200022*111,940,400 تومان
3پاکت نامه ملخی 12 روز کاری500022*114,509,327 تومان
4پاکت نامه A4 12 روز کاری100031*222,430,000 تومان
5پاکت نامه A4 12 روز کاری200031*224,206,913 تومان
6پاکت نامه A4 12 روز کاری500031*2210,023,993 تومان
7پاکت نامه A5 12 روز کاری100022*161,235,000 تومان
8پاکت نامه A5 12 روز کاری200022*162,148,628 تومان
9پاکت نامه A5 12 روز کاری500022*165,159,521 تومان

پاکت نامه کتان

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100022*11760,000 تومان
2 8 روز کاری200022*111,478,108 تومان
3 8 روز کاری500022*113,616,878 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16900,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,699,992 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*164,050,000 تومان
7 8 روز کاری100031*221,800,000 تومان
8 8 روز کاری200031*223,394,296 تومان
9 8 روز کاری500031*227,971,210 تومان

تراکت تحریر 80 گرم

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20349,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20542,199 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,221,500 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20324,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20473,752 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,747 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21286,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21423,749 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21836,249 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21424,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,000 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,998 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,996 تومان
19چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
20چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
21چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
22چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5531,994 تومان
25چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری100014*1063,000 تومان
26چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری200014*1093,999 تومان
27چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری500014*10189,998 تومان
28چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری100014.5*1088,000 تومان
29چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری200014.5*10125,000 تومان
30چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری500014.5*10224,998 تومان

تراکت گلاسه 130 گرمی

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20311,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20523,997 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,162,004 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5163,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5268,998 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5587,998 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*1084,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10138,000 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10296,998 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20411,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20635,997 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,299,006 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5213,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5324,999 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5655,997 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*10109,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10164,999 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10331,997 تومان

 

تراکت گلاسه 170 گرمی

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20470,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20749,001 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,686,007 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5243,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5380,999 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5850,001 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20561,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20886,997 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,936,992 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5288,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5450,000 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5974,995 تومان

سربرگ

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20224,000 تومان
2چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20348,001 تومان
3چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20735,996 تومان
4چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21.2286,000 تومان
5چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21.2424,000 تومان
6چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21.2836,006 تومان
7چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20323,000 تومان
14چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20474,002 تومان
15چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,004 تومان
16چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21423,000 تومان
17چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,743 تومان
19چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,748 تومان
21چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,751 تومان
22چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5530,998 تومان
25چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21712,000 تومان
26چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,312,002 تومان
27چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,025,003 تومان
28چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21962,000 تومان
29چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,636,996 تومان
30چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,525,008 تومان
31چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21568,000 تومان
32چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,087,004 تومان
33چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*212,508,004 تومان
34چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21737,000 تومان
35چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,412,003 تومان
36چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,325,012 تومان

 

قبض

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100020*9170,000 تومان
2 8 روز کاری300020*9298,798 تومان
3 8 روز کاری600020*9455,001 تومان
4 8 روز کاری100020*9190,000 تومان
5 8 روز کاری300020*9360,000 تومان
6 8 روز کاری600020*9610,994 تومان

کاتالوگ تک برگی- گلاسه 300 گرمی

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو 4 روز کاری100029*20736,000 تومان
2کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 دورو 4 روز کاری100029*20986,000 تومان
3کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو - بدون روکش 4 روز کاری100029*20661,000 تومان

ساک دستی کرافت

مجموع ۶۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 15 روز کاری50033*700 تومان
2 15 روز کاری100033*700 تومان
3 15 روز کاری200033*700 تومان
4 15 روز کاری300033*700 تومان
5 15 روز کاری400033*700 تومان
6 15 روز کاری500033*700 تومان
7 15 روز کاری50045*600 تومان
8 15 روز کاری100045*600 تومان
9 15 روز کاری200045*600 تومان
10 15 روز کاری300045*600 تومان
11 15 روز کاری400045*600 تومان
12 15 روز کاری500045*600 تومان
13 15 روز کاری50050*700 تومان
14 15 روز کاری100050*700 تومان
15 15 روز کاری200050*700 تومان
16 15 روز کاری300050*700 تومان
17 15 روز کاری400050*700 تومان
18 15 روز کاری500050*700 تومان
19 15 روز کاری50060*900 تومان
20 15 روز کاری100060*900 تومان
21 15 روز کاری200060*900 تومان
22 15 روز کاری300060*900 تومان
23 15 روز کاری400060*900 تومان
24 15 روز کاری500060*900 تومان
25 15 روز کاری50090*600 تومان
26 15 روز کاری100090*600 تومان
27 15 روز کاری200090*600 تومان
28 15 روز کاری300090*600 تومان
29 15 روز کاری400090*600 تومان
30 15 روز کاری500090*600 تومان
31 15 روز کاری500100*700 تومان
32 15 روز کاری1000100*700 تومان
33 15 روز کاری2000100*700 تومان
34 15 روز کاری3000100*700 تومان
35 15 روز کاری4000100*700 تومان
36 15 روز کاری5000100*700 تومان
37 15 روز کاری500100*350 تومان
38 15 روز کاری1000100*350 تومان
39 15 روز کاری2000100*350 تومان
40 15 روز کاری3000100*350 تومان
41 15 روز کاری4000100*350 تومان
42 15 روز کاری5000100*350 تومان
43 15 روز کاری500120*450 تومان
44 15 روز کاری1000120*450 تومان
45 15 روز کاری2000120*450 تومان
46 15 روز کاری3000120*450 تومان
47 15 روز کاری4000120*450 تومان
48 15 روز کاری5000120*450 تومان
49 15 روز کاری50045*300 تومان
50 15 روز کاری100045*300 تومان
51 15 روز کاری200045*300 تومان
52 15 روز کاری300045*300 تومان
53 15 روز کاری400045*300 تومان
54 15 روز کاری500045*300 تومان
55 15 روز کاری50050*350 تومان
56 15 روز کاری100050*350 تومان
57 15 روز کاری200050*350 تومان
58 15 روز کاری300050*350 تومان
59 15 روز کاری400050*350 تومان
60 15 روز کاری500050*350 تومان
61 15 روز کاری500140*500 تومان
62 15 روز کاری1000140*500 تومان
63 15 روز کاری2000140*500 تومان
64 15 روز کاری3000140*500 تومان
65 15 روز کاری4000140*500 تومان
66 15 روز کاری5000140*500 تومان

 

لیست قیمت های طراحی

 

طراحی لوگو

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1 6 روز کاری11,200,000 تومان
2 7 روز کاری11,200,000 تومان
3 8 روز کاری12,000,000 تومان
4طراحی لوگو موشن دوبعدی 7 روز کاری12,500,000 تومان

طراحی ست اداری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1 5 روز کاری1350,000 تومان
2 5 روز کاری1450,000 تومان
3 7 روز کاری1560,000 تومان

 

طراحی بسته بندی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1 10 روز کاری11,500,000 تومان
2طراحی بسته بندی دارویی 10 روز کاری11,500,000 تومان
3طراحی بسته بندی صنعتی 10 روز کاری11,500,000 تومان
4طراحی بسته بندی زعفران 9 روز کاری11,000,000 تومان
5طراحی کارتن مادر محصولات 8 روز کاری11,000,000 تومان

طراحی پک فست فود

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی جعبه پیتزا 4 روز کاری1300,000 تومان
2 6 روز کاری1600,000 تومان
3 6 روز کاری1800,000 تومان

طراحی گرافیک

مجموع ۳۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11 - 200,000 تومان
21 - 350,000 تومان
3طراحی پیکتوگرام1 - 0 تومان
4سالنامه1 - 100,000 تومان
51 - 100,000 تومان
6طراحی استوری اینستاگرام1 - 50,000 تومان
7طراحی لیبل محصولات (برچسب کالا) سطح C1 - 300,000 تومان
8طراحی بنر1 - 120,000 تومان
9طراحی پست تلگرام1 - 70,000 تومان
10سر نسخه1 - 120,000 تومان
11ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)1 - 300,000 تومان
12طراحی منوی رستوران1 - 0 تومان
13بروشور1 - 0 تومان
14طراحی بیلبورد1 - 500,000 تومان
15طراحی تراکت1 - 0 تومان
161 - 0 تومان
17فاکتور1 - 50,000 تومان
18گواهینامه1 - 200,000 تومان
19استرابورد1 - 120,000 تومان
20بدنه وسیله حمل و نقل1 - 450,000 تومان
21طراحی پاکت نامه1 - 0 تومان
22طراحی فولدر با قالب اختصاصی1 - 500,000 تومان
23نشان سینه1 - 60,000 تومان
24برچسب سی دی1 - 90,000 تومان
251 - 1,000,000 تومان
261 - 400,000 تومان
27ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب1 - 280,000 تومان
281 - 250,000 تومان
29رو، پشت و عطف هر کتاب11*1130,000 تومان
301 - 500,000 تومان
31صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه1 - 120,000 تومان
321 - 700,000 تومان
33تابلو فروشگاهی1 - 100,000 تومان
34لم پست1 - 120,000 تومان
35طراحی سربرگ1 - 0 تومان
361 - 0 تومان
371 - 300,000 تومان
381 - 800,000 تومان