سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

تعرفه خدمات

لیست قیمت های چاپ

کارت ویزیت های اقتصادی

مجموع ۲۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 4 روز کاری10008.5*4.887,000 تومان
2 4 روز کاری10008.5*4.8115,000 تومان
3 8 روز کاری10008.5*4.887,000 تومان
4 6 روز کاری10008.5*4.8115,000 تومان
5 6 روز کاری10009*6137,000 تومان
6 6 روز کاری5009*6120,000 تومان
7 6 روز کاری10009*6155,000 تومان
8 6 روز کاری20009*6310,000 تومان
9 6 روز کاری30009*6465,000 تومان
10 6 روز کاری40009*6620,000 تومان
11 6 روز کاری50009*6775,000 تومان
12 6 روز کاری10009*6137,000 تومان
13 6 روز کاری5009*6120,000 تومان
14 6 روز کاری10009*6155,000 تومان
15 6 روز کاری20009*6310,000 تومان
16 6 روز کاری30009*6465,000 تومان
17 6 روز کاری40009*6620,000 تومان
18 6 روز کاری50009*6775,000 تومان
19 13 روز کاری10009*6217,000 تومان
20 11 روز کاری10008.5*4.8243,000 تومان
21 11 روز کاری10008.5*4.8256,000 تومان
22 12 روز کاری10009*6345,000 تومان
23 14 روز کاری10009*6383,000 تومان
24 14 روز کاری10009*6560,000 تومان
25 8 روز کاری10008.5*4.8192,000 تومان
26 8 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
27کتان امباس بزرگ دورگرد 7 روز کاری10009*6192,000 تومان
28 16 روز کاری10008.5*4.8120,000 تومان

کارت ویزیت لمینت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 3 روز کاری10009*6333,000 تومان
2 8 روز کاری5009*6190,000 تومان
3 8 روز کاری10009*6301,000 تومان
4 8 روز کاری20009*6602,000 تومان
5 8 روز کاری30009*6903,000 تومان
6 8 روز کاری40009*61,204,000 تومان
7 8 روز کاری50009*61,505,000 تومان
8 11 روز کاری5009*6259,999 تومان
9 11 روز کاری10009*6430,000 تومان
10 11 روز کاری20009*6952,140 تومان
11 11 روز کاری30009*61,290,000 تومان
12 11 روز کاری40009*61,720,000 تومان
13 11 روز کاری50009*62,150,000 تومان
14 8 روز کاری10005.5*5.5203,000 تومان
15 12 روز کاری10005.5*5.5286,000 تومان
16 14 روز کاری10009*6300,000 تومان
17 14 روز کاری10009*6440,000 تومان
18 13 روز کاری10008*4.2243,000 تومان
19 13 روز کاری10008*4.2358,000 تومان
20کتان لمینت امباس دورگرد 16 روز کاری10009*6345,000 تومان

کارت ویزیت استخوانی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 10 روز کاری10009*6300,000 تومان
2 14 روز کاری10009*6500,000 تومان
3 10 روز کاری10005.5*5.5240,000 تومان
4 12 روز کاری10005.5*5.5346,000 تومان
5 11 روز کاری10008.5*4.8250,000 تومان
6 12 روز کاری10009*6479,000 تومان
7 12 روز کاری10006*6359,000 تومان

کارت ویزیت pvc

مجموع ۱۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 13 روز کاری5009*6358,500 تومان
2 13 روز کاری10009*6717,000 تومان
3 9 روز کاری5009*6394,500 تومان
4 9 روز کاری10009*6619,996 تومان
5 8 روز کاری2509*6613,000 تومان
6 8 روز کاری5009*6978,997 تومان
7 8 روز کاری10009*61,701,589 تومان
8 11 روز کاری5009*60 تومان
9 11 روز کاری10009*60 تومان
10 15 روز کاری1000 - 0 تومان
11-1009*6339,200 تومان
12-1009*6368,000 تومان
13-1009*6365,714 تومان
14-1009*6368,000 تومان

کارت ویزیت خاص

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1-1009*690,000 تومان
2-1009*6185,000 تومان
3-1009*6132,000 تومان
4-1009*6184,000 تومان
5-1009*6172,500 تومان
6-1009*6150,000 تومان
7-1009*6264,500 تومان
8-1009*6196,000 تومان
9-1009*6200,000 تومان
10-1009*6190,000 تومان
11-1009*6190,000 تومان
12-1009*696,000 تومان

پاکت نامه تحریر

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی افقی 4 روزه 4 روز کاری100022*11551,000 تومان
2 8 روز کاری100022*11514,000 تومان
3 8 روز کاری200022*11870,664 تومان
4 8 روز کاری500022*111,862,633 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16600,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*16970,356 تومان
7پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*162,134,770 تومان
8 8 روز کاری100031*221,163,000 تومان
9 8 روز کاری200031*221,828,445 تومان
10 8 روز کاری500031*223,695,432 تومان

پاکت نامه تحریر 100 گرم

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 8 روز کاری100022*11622,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,141,021 تومان
3پاکت نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,623,409 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16750,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,399,995 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,300,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,403,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,550,513 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,856,051 تومان

پاکت نامه گلاسه 130 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100022*11670,000 تومان
2 8 روز کاری200022*111,206,000 تومان
3 8 روز کاری500022*112,680,000 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16780,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,404,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,120,000 تومان
7 8 روز کاری100031*221,480,000 تومان
8 8 روز کاری200031*222,664,000 تومان
9 8 روز کاری500031*225,920,000 تومان

پاکت نامه کارتی 160 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 12 روز کاری100022*111,078,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 12 روز کاری200022*111,940,400 تومان
3پاکت نامه ملخی 12 روز کاری500022*114,509,327 تومان
4پاکت نامه A4 12 روز کاری100031*222,430,000 تومان
5پاکت نامه A4 12 روز کاری200031*224,206,913 تومان
6پاکت نامه A4 12 روز کاری500031*2210,023,993 تومان
7پاکت نامه A5 12 روز کاری100022*161,235,000 تومان
8پاکت نامه A5 12 روز کاری200022*162,148,628 تومان
9پاکت نامه A5 12 روز کاری500022*165,159,521 تومان

پاکت نامه کتان

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100022*11760,000 تومان
2 8 روز کاری200022*111,478,108 تومان
3 8 روز کاری500022*113,616,878 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16900,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,699,992 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*164,050,000 تومان
7 8 روز کاری100031*221,800,000 تومان
8 8 روز کاری200031*223,394,296 تومان
9 8 روز کاری500031*227,971,210 تومان

تراکت تحریر 80 گرم

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20324,000 تومان
2چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20473,752 تومان
3چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,747 تومان
4چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20349,000 تومان
5چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20542,199 تومان
6چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,221,500 تومان
7چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21286,000 تومان
8چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21423,749 تومان
9چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21836,249 تومان
10چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21424,000 تومان
11چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
12چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,000 تومان
13چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
14چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
15چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
16چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
17چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,998 تومان
18چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,996 تومان
19چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
20چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
21چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
22چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5531,994 تومان
25چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری100014*1063,000 تومان
26چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری200014*1093,999 تومان
27چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری500014*10189,998 تومان
28چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری100014.5*1088,000 تومان
29چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری200014.5*10125,000 تومان
30چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری500014.5*10224,998 تومان

تراکت گلاسه 130 گرمی

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20311,000 تومان
2چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20523,997 تومان
3چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,162,004 تومان
4چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5163,000 تومان
5چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5268,998 تومان
6چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5587,998 تومان
7چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*1084,000 تومان
8چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10138,000 تومان
9چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10296,998 تومان
10چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20411,000 تومان
11چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20635,997 تومان
12چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,299,006 تومان
13چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5213,000 تومان
14چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5324,999 تومان
15چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5655,997 تومان
16چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*10109,000 تومان
17چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10164,999 تومان
18چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10331,997 تومان

 

تراکت گلاسه 170 گرمی

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20470,000 تومان
2چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20749,001 تومان
3چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,686,007 تومان
4چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5243,000 تومان
5چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5380,999 تومان
6چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5850,001 تومان
7چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20561,000 تومان
8چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20886,997 تومان
9چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,936,992 تومان
10چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5288,000 تومان
11چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5450,000 تومان
12چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5974,995 تومان

سربرگ

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20224,000 تومان
2چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20348,001 تومان
3چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20735,996 تومان
4چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21.2286,000 تومان
5چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21.2424,000 تومان
6چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21.2836,006 تومان
7چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20323,000 تومان
14چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20474,002 تومان
15چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,004 تومان
16چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21423,000 تومان
17چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,743 تومان
19چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,748 تومان
21چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,751 تومان
22چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5530,998 تومان
25چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21712,000 تومان
26چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,312,002 تومان
27چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,025,003 تومان
28چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21962,000 تومان
29چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,636,996 تومان
30چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,525,008 تومان
31چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21568,000 تومان
32چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,087,004 تومان
33چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*212,508,004 تومان
34چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21737,000 تومان
35چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,412,003 تومان
36چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,325,012 تومان

 

قبض

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 8 روز کاری100020*9170,000 تومان
2 8 روز کاری300020*9298,798 تومان
3 8 روز کاری600020*9455,001 تومان
4 8 روز کاری100020*9190,000 تومان
5 8 روز کاری300020*9360,000 تومان
6 8 روز کاری600020*9610,994 تومان

کاتالوگ تک برگی- گلاسه 300 گرمی

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو 4 روز کاری100029*20736,000 تومان
2کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 دورو 4 روز کاری100029*20986,000 تومان
3کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو - بدون روکش 4 روز کاری100029*20661,000 تومان

ساک دستی کرافت

مجموع ۶۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1 15 روز کاری50033*700 تومان
2 15 روز کاری100033*700 تومان
3 15 روز کاری200033*700 تومان
4 15 روز کاری300033*700 تومان
5 15 روز کاری400033*700 تومان
6 15 روز کاری500033*700 تومان
7 15 روز کاری50045*600 تومان
8 15 روز کاری100045*600 تومان
9 15 روز کاری200045*600 تومان
10 15 روز کاری300045*600 تومان
11 15 روز کاری400045*600 تومان
12 15 روز کاری500045*600 تومان
13 15 روز کاری50050*700 تومان
14 15 روز کاری100050*700 تومان
15 15 روز کاری200050*700 تومان
16 15 روز کاری300050*700 تومان
17 15 روز کاری400050*700 تومان
18 15 روز کاری500050*700 تومان
19 15 روز کاری50060*900 تومان
20 15 روز کاری100060*900 تومان
21 15 روز کاری200060*900 تومان
22 15 روز کاری300060*900 تومان
23 15 روز کاری400060*900 تومان
24 15 روز کاری500060*900 تومان
25 15 روز کاری50090*600 تومان
26 15 روز کاری100090*600 تومان
27 15 روز کاری200090*600 تومان
28 15 روز کاری300090*600 تومان
29 15 روز کاری400090*600 تومان
30 15 روز کاری500090*600 تومان
31 15 روز کاری500100*700 تومان
32 15 روز کاری1000100*700 تومان
33 15 روز کاری2000100*700 تومان
34 15 روز کاری3000100*700 تومان
35 15 روز کاری4000100*700 تومان
36 15 روز کاری5000100*700 تومان
37 15 روز کاری500100*350 تومان
38 15 روز کاری1000100*350 تومان
39 15 روز کاری2000100*350 تومان
40 15 روز کاری3000100*350 تومان
41 15 روز کاری4000100*350 تومان
42 15 روز کاری5000100*350 تومان
43 15 روز کاری500120*450 تومان
44 15 روز کاری1000120*450 تومان
45 15 روز کاری2000120*450 تومان
46 15 روز کاری3000120*450 تومان
47 15 روز کاری4000120*450 تومان
48 15 روز کاری5000120*450 تومان
49 15 روز کاری50045*300 تومان
50 15 روز کاری100045*300 تومان
51 15 روز کاری200045*300 تومان
52 15 روز کاری300045*300 تومان
53 15 روز کاری400045*300 تومان
54 15 روز کاری500045*300 تومان
55 15 روز کاری50050*350 تومان
56 15 روز کاری100050*350 تومان
57 15 روز کاری200050*350 تومان
58 15 روز کاری300050*350 تومان
59 15 روز کاری400050*350 تومان
60 15 روز کاری500050*350 تومان
61 15 روز کاری500140*500 تومان
62 15 روز کاری1000140*500 تومان
63 15 روز کاری2000140*500 تومان
64 15 روز کاری3000140*500 تومان
65 15 روز کاری4000140*500 تومان
66 15 روز کاری5000140*500 تومان

 

لیست قیمت های طراحی

 

طراحی لوگو

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1 6 روز کاری1500,000 تومان
2 7 روز کاری1500,000 تومان
3 8 روز کاری1700,000 تومان
4لوگو موشن 8 روز کاری11,200,000 تومان

طراحی ست اداری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1-1150,000 تومان
2-1300,000 تومان
3-1400,000 تومان

 

طراحی بسته بندی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1 10 روز کاری1500,000 تومان
2طراحی بسته بندی صنعتی 10 روز کاری1500,000 تومان
3طراحی بسته بندی دارویی 10 روز کاری1500,000 تومان
4طراحی بسته بندی زعفران 9 روز کاری1400,000 تومان
5طراحی کارتن مادر محصولات 8 روز کاری1500,000 تومان

طراحی پک فست فود

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی جعبه پیتزا 4 روز کاری1150,000 تومان
2 6 روز کاری1300,000 تومان
3 6 روز کاری1450,000 تومان

طراحی گرافیک

مجموع ۳۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11 - 1,000,000 تومان
2بنر1 - 80,000 تومان
3پست تلگرام1 - 70,000 تومان
4سر نسخه1 - 80,000 تومان
5ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)1 - 300,000 تومان
6بروشور1 - 0 تومان
7سالنامه1 - 100,000 تومان
8فاکتور1 - 50,000 تومان
9گواهینامه1 - 200,000 تومان
10استرابورد1 - 120,000 تومان
11بدنه وسیله حمل و نقل1 - 450,000 تومان
12استوری اینستاگرام1 - 50,000 تومان
13نشان سینه1 - 60,000 تومان
141 - 0 تومان
15برچسب سی دی1 - 90,000 تومان
16پیکتوگرام1 - 0 تومان
171 - 350,000 تومان
18منوی رستوران1 - 0 تومان
19بیلبورد1 - 500,000 تومان
20پاکت نامه1 - 0 تومان
21فولدر1 - 200,000 تومان
221 - 100,000 تومان
231 - 50,000 تومان
24لیبل محصولات (برچسب کالا) سطح C1 - 300,000 تومان
25تراکت1 - 0 تومان
26ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب1 - 280,000 تومان
271 - 200,000 تومان
281 - 250,000 تومان
29رو، پشت و عطف هر کتاب11*1130,000 تومان
301 - 500,000 تومان
311 - 700,000 تومان
32صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه1 - 120,000 تومان
33تابلو فروشگاهی1 - 100,000 تومان
34لم پست1 - 120,000 تومان
35سربرگ1 - 0 تومان
361 - 0 تومان
371 - 150,000 تومان
381 - 500,000 تومان