کتاب

ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)
مشاهده

ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)

ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب
مشاهده

ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

رو، پشت و عطف هر کتاب
مشاهده

رو، پشت و عطف هر کتاب

صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه
مشاهده

صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه